Mulsul vacilor de lapte este una din activit??ile cheie ale exploata?iei liceului agricol din Rethel. Turma num?r? 70 de vaci de lapte de rase Prim Holstein ?i Jersey. Sala de muls dateaz? din 1998. Aceasta este echipat? cu 2 peroane fiecare con?inând câte 6 posturi de muls prin spate.Pentru activit??ile practice , elevii ?i ucenicii sunt supraveghea?i de c?tre salaria?ii exploata?iei ?i de diferite cadre didactice tehnice.
  
Prima etap? const? în ridicarea si orientarea vacilor r?mase în cabine pentru ca ele s? se deplaseze încet c?tre sala de muls.

 
 
Vacile sunt regrupate în “zona de a?teptare” înainte de muls.

 
La ie?irea din stabula?ie ?i înainte de intrarea în sala de muls, sp?larea cizmelor face parte din m?surile de igien? obligatorii. Este esen?ial s? se limiteze prezen?a germenilor în sala de muls !

 
Trebuie pozi?ionat? conducta de lapte(care conduce laptele din sala de muls la tancul de lapte). Tancul de lapte are o capacitate de 6000 de litri ?i men?ine laptele la o temperatur? de 2-3°C.

 
Punerea unui filtru în sistemul de colectare permite evitarea trecerii impurit??ilor în tancul de lapte.

 
 
Pornirea ma?inii de muls. Obiectivul este de a crea un vid de aer în cupele de muls cu ajutorul unei pompe de vid. Aceasta diferen?? de presiune permite deschiderea sfincterului mamelonar ?i declan?area fluxului de lapte.
 
 
Sp?larea mâinilor ?i utilizarea m?nu?ilor de plastic sunt m?suri care contribuie la calitatea bacteriologic? a laptelui ?i a igienei personalului.

 
Cur??area ?i dezinfectarea mameloanelor se face printr-o pre-spumuire. Aceasta permite diminuarea sarcinii bacteriene înainte de punerea cupelor de muls.

 
Bineîn?eles, mameloanele sunt?terse cu hârtie de unica folosin?? !
Pre-spumuirea ?i ?tergerea mameloanelor sunt 2 ac?iuni mecanice care favorizeaz? declan?area reflexului de ejec?ie a laptelui.

 
Primele jeturi sunt trase pentru a încuraja ejec?ia laptelui ?i pentru a detecta o eventual? mamit?. În acest caz se observ? bulg?ri sau cheaguri în lapte.
Aceast? vac? poart? br???ri ro?ii la membrele posterioare. Aceast? tehnic? permite identificarea rapid? a unei vaci care are una sau mai multe particularit??i legate de starea sa fiziologic? sau de starea sa de s?n?tate.

 
Punerea cupelelor se face încep?nd cu sfârcul cel mai pu?in accesibil. El deschide robinetul ghearei ?i redreseaz? cupa îndoind furtunul petru a limita aspirarea aerului ?i a murd?riilor. Cu degetul ar?t?tor orienteaz? sfârcul pentru a-l face s? intre în cup?.
În cazul în care vaca are un sfârc nefunc?ional, el trebuie s? sigileze cupa respectiv? cu un obturator.

 
 
Participarea mai multor persoane la muls permite câ?tigarea câtorva minute în condi?ii de bun? organizare ?i împar?ire a sarcinilor. Aici mulsul dureaz? în jur de 2 ore( diminea?a începe în jurul orei 6 :30, iar seara la 16 :30).

 
Fiecare post este echipat cu un contor de lapte ?i un sistem de eliberare automat? care desprinde cupele ?i ridic? gheara cu o frânghie, de îndat?
ce mulgerea este terminat?. Aici vaca a produs 11,3 kg de lapte.

 
     
Aplicarea unei solu?ii prin scufundarea sfârcurilor în aceasta. Aceast? solu?ie are mai multe roluri : dezinfectarea sfârcurilor, crearea unui strat care va avea un << efect de barier? >> împotriva bacteriilor, îngrijirea pielii ?i pentru a p?stra mu?tele departe.

 
     
Atunci când cele 6 vaci de pe acela?i peron au fost mulse, se declan?eaz? deschiderea barierei. Vacile pleac? în stabula?ie, iar alte 6 vaci intr?.

 
Transferul laptelui de la aceasta mulsoare se face într-un vas. De fapt, trebuie s? înl?ture laptele provenit de la o vac? care a f?tat recent, de la o vac? cu mamit? sau de la o vac? care a primit un tratament medicamentos, de exemplu.

 
Se face o injec?ie intra-mamar? pentru a lupta contra mamitei.
Înafar? de tema legat? de s?n?tatea animalelor, ferma î?i orienteaz? practicile c?tre medicina alternativ?, cum ar fi homeopatia si aromaterapia.

 
      
Se întâmpl? uneori ca unele vaci s? re?in? laptele.Putem face astfel o injectie cu ocitocin? (hormon care este produs în mod natural de c?tre vac?) pentru declan?area ejec?iei de lapte sau un tratament homeopatic (Urtica Urens).

 
Atunci când vacile urineaz? sau când balegile cad pe peron, acesta trebuie cur??at pentru a evita contaminarea postului de muls.
 
 
Vacile sunt mulse, dar treaba nu este terminat? înc? ! Trebuie cur??at? toat? sala de muls ?i începerea sp?l?rii sistemului de muls.
  QR Code